Enter your keyword

post

Prijavi zloupotrebe pri obnovi nakon poplava

Prijavi zloupotrebe pri obnovi nakon poplava

Predstavnici Omladinskog centra Vermont iz Brčkog, koji je partner i članica Mreže BRANA, prisustvovali su na sastanku u prostorijama Centra Civilnih Inacijativa gdje se razgovaralo o aktivnostima kao i radu na terenu i problemima sa kojim se susrecemo.

Tokom 2014 BiH su pogodile prirodne nepogode koje su izazvale razorne poplave i klizišta uništavajući infrastrukturu, kuće i poslovne resurse u 78 opština Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko Distrikta prouzrokovavši štetu od više od 2,7 milijardi dolara. Odgovarajući na posljedice poplava u BiH, međunarodni akteri, kao i pojedinci i preduzeća, su osigurali značajna sredstva kao pomoć građanima.

Indikativni slučajevi pomoći koja je odobrena iznose preko 900 miliona eura dok su javne institucije dodatno sakupile preko 7 miliona eura – ipak, realni iznosi su svakako još veći jer je predstavljen samo dio javno obećane i/ili osigurane pomoći. Međutim, ne postoje objektivne i na činjenicama utemeljene informacije o realizaciji obećanih/doniranih sredstava kao ni učešća samih aktera – građana u tom procesu. U takvoj situaciji preovladava osjećaj konfuzije i korupcije, te je teško dati objektivnu ocjenu odgovornosti i efikasnosti vlasti (ali i donatora) u realizaciji donatorskih sredstava te o efektima po same građane koji su ostali bez svojih domova i uslova za život.

Kao odgovor na sve navedeno, Centri Civilnih Inicijativa zajedno sa partnerskim organizacijama (Centar za građansko zastupanje, Centar za razvoj medija i analize i Infohouse), kreirali su mrežu od najmanje nevladinih organizacija pod imenom ‘Brana’ – sa svrhom da prate i analiziraju procese obnove šteta od poplava u najugroženijim opštinama.

Mreža BRANA ima za cilj da kroz svoje projektne aktivnosti doprinese transparentnosti procesa oporavka poplavom uništenih područja, a time i jačanju ukupne transparentnosti i odgovornosti u radu javnih institucija u BiH te privatnog sektora i donatora. Ostvarivanje navedenog cilja će biti postignuto kroz aktivnosti monitoringa i prikupljanja informacija, analizu inputa te predstavljanje nalaza i fasilitiranje javnog dijaloga.

Monitoring će se provoditi i na lokalnom i na višim nivoima s ciljem identifikovanja svih donacija. U ovu svrhu će biti održavani sastanci sa predstavnicima lokalnih i viših vlasti te će biti razmijenjivane informacije sa ostalim članovima civilnog društva, kao i sa medijima. Kao dodatak, biti će razvijena i tzv. ‘vruća linija’ – besplatan broj na koji bi građani mogli da prijave probleme ili kandiduju uspješne priče. Uz navedenu liniju, građanima će biti na raspolaganju i online alati.

Sakupljene informacije će se pohranjivati u bazu podataka kreiranu specifično za potrebe ovog projekta te će potom biti korištene za analize napretka. Konačno, članovi mreže će se pobrinuti da glavne informacije dođu do i budu razmotrene od strane glavnih donosioca odluka – parlamentarnih komisija entiteta i države BiH, ali i međunarodnih i bilateralnih donatora kroz prezentacije, okrugle stolove i izvještaje.

Brana 2

Kako biste prijavili nepravilnosti u korištenju sredstava namijenjenih oporavku od poplava, nazovite broj vruće linije 080 05 05 06.