Enter your keyword

Zaključak

Broj protokola: _____

Upravni odbor __________ (puni naziv organizacije), na osnovu svojih ovlaštenja na sjednici održanoj dana __.__.____. godine, u vezi ponovnog raspisivanja javnog konkursa za predaju projekata lokalnih nevladinih organizacija, donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

Upravni odbor __________ (puni naziv organizacije) ponovo raspisuje javni konkurs za predaju projekata koji za cilj imaju jačanje kapaciteta lokalne zajednice. Rok za raspisivanje je 7 dana od dana donošenja ovog zaključka.

OBRAZLOŽENJE

Odlukom Skupštine (puni naziv organizacije), br. _____ od __.__.____. godine, a na osnovu strategije organizacije, Upravni odbor je obavezan da raspiše i sprovede javni konkurs za predaju prijedloga projekata koji će biti finansirani od strane__________ (puni naziv organizacije) iz unaprijed obezbijeđenog fonda.

Nakon sprovedenog javnog konkursa, izvršene evaluacije i izjašnjavanja Upravnog odbora, na sjednici održanoj __.__.____ . godine, nije izvršen izbor projekata koji će biti finansirani, jer nijedan od prispjelih projekata nije zadovoljio kriterijume i potrebe i nije dobio dovoljan broj bodova.

Da bi se mogle preduzeti aktivnosti oko dodjele grantova iz obezbijeđenog fonda predloženo je ponovno raspisivanje javnog konkursa za lokalne nevladine organizacije za predaju projekata koji za cilj imaju jačanje kapaciteta lokalne zajednice.
U __________, dana __.__.____.

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

______________________________