Enter your keyword

Ugovor o zakupu poslovnih prostorija

 

 


UGOVOR
O ZAKUPU POSLOVNIH PROSTORIJA

 

Zaključen u __________, dana __.__.____. godine:

  1. _________, koju zastupa  g-din _________ _________, kao zakupodavac i
  1. _________ (puni naziv nevladine organizacije), koju zastupa predsjednik _________ _________, u ovom ugovoru zakupac.

Ugovorne strane su se sporazumjele u sljedećem:

Član 1.

Zakupodavac daje, a zakupac prima u zakup:

  1. jednu poslovnu prostoriju površine _____ m2 u zgradi koja je u Ulici _________br.___, koja se nalazi na jugoistočnoj strani zgrade, u cilju korištenja za rad _________ (puni naziv nevladine organizacije) i
  2. dvorište koje se nalazi sa sjeverne strane pomenutog objekta, u cilju preuređenja u mini park i povremeno organizovanje aktivnosti.

Član 2.

Zakupac prima u zakup prostor o čemu će se sačiniti zapisnik o primopredaji prostorija ispred zakupodavca i _________ (puni naziv organizacije) kao zakupoprimca u zatečenom i viđenom stanju i dužan je da isti, o svom trošku, dovede u stanje potrebno za namjensko korištenje.

Član 3.

Ugovorne strane su se sporazumjele da se zakup poslovnog prostora neće naplaćivati u roku od 5 godina počev od dana završetka građevinskih i uređivačkih radova i da će u istom roku zakupodavac snositi troškove elektične energije i komunalnih troškova koje proizvede zakupac namjenskim korištenjem prostora.

Član 4.

Zakupac se obavezuje da će, u saradnji sa međunarodnim organizacijama- partnerima, koji su izrazili spremnost da pomognu, osim prostora koji je predmet ovod ugovora, dovesti u stanje upotrebe i ostatak zgrade i na taj način pomoći svojoj lokalnoj zajednici.

Zakupac se obavezuje da će prostor, koji ej predmet ovog ugovora, čuvati pažnjom dobrog domaćina.

Član 5.

Ugovarači su saglasni da korištenje ovog poslovnog prostora može biti produženo nakon isteka ovog roka u slučaju potrebe o čemu će se sastaviti novi ugovor.

Član 6.

U slučaju spora nadležan je Osnovni sud u _________ (ime grada)

Član 7.

Ugovor je sačinjen u 4 istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po dva.

 

 

U _________, dana __.__.____. godine.

 

 

ZAKUPODAVAC:

_______________________________

 

ZAKUPAC:

_______________________________