Enter your keyword

Ugovor o radu


 

 

Na osnovu člana 2. i 142. Zakona o radu , u daljem tekstu ZOR (Službne novine Fedracije Bosne i Hrecegovine broj 43/99), odredbi Priručnika za osoblje, Procedura politike prijema i otupštanja radnika i Programa adminstracija plata, Udruženja građana __________, dana __.__.____. zaključen je

UGOVOR O RADU

Između:

 

  • Udruženje građana __________ (dalje u tekstu poslodavac), i
  • Zaposlenika, __________ __________ (dalje u tekstu zaposlenik). (Prezime, očevo ime i ime)

 

II OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Strane konstatuju da ovaj Ugovor zaključuju u skladu sa odredbama Zakona o radu i internih dokumenata organizacije.

Član 2.

Strane konstatuju da sastavni dio ovog Ugovora čine interni dokumeneti Poslodavca i to:

  • Priručnik za osoblje,
  • Opis radnih mjesta,
  • Procedure administracije plata i naknada za plate uposlenih u __________.

Dokumenti: Priručnik za osoblje, Opisi radnih mjesta i Program administracije plata po svom karakteru predstavljaju Pravilnik o radu utvrđen ZOR-om pa će u daljem tekstu za ove dokumente biti korišten termin Pravilnik.

II TRAJANJE UGOVORA I DAN POČETKA RADA

Član 3.

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme. Zaposlenik će početi obavljati poslove od dana __.__.____. godine. Trajanje ugovora je ___, odnosno do dana __.__.____. godine.

III. RADNO MJESTO, OPIS POSLOVA I MJESTO RADA

Član 4.

Zaposlenik će obavljati poslove i zadatke _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________.

Pravilniku poslodavca radno mjesto zaposlenika kodirano je šifrom __________. (Naziv radnog mjesta)

Kod, odnosno šifra, radnog mjesta zaposlenika sa oznakom __________ utvrđuje detaljno: Opis radnog mjesta; Sredstva rada; Predmete rada; Prostor za rad; Očekivane rezultate rada; Vrjednovanje rada; Službeno nadređene i podređene osobe; Posebna ovlaštenja i odgovornosti na radu, te uslovi radnog mjesta.

IV DUŽINA I RASPORED RADNOG VREMENA

Član 5.

Zaposlenik će raditi puno radno vrijeme od prosječno __ sati sedmično. Početak i završetak radnog vremena utvrđeni su Pravilnikom. (Broj sati)

Član 6.

Radna sedmica traje pet radnih dana po 8 sati.

Član 7.

Zaposlenik ima pravo na dnevni odmor u toku radanog dana od 30 minuta. Vrijeme provedeno na pauzi ne uračunava se u vrijeme provedeno na radu.

Član 8.

Za sve pauze i odsustva koje nisu izričito opisane ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe ZOR-a i Pravilnika.

V PLAĆE I NAKNADE PLAĆA

Član 9.

Plaće i nakande plaća utvrđene su aktima poslodavca opisanim u dokumentima Program admnistracije plata i Finansijski planovi projekta.

Poslodavac konstatuje, a Zaposlenik potvrđuje da je detaljno upoznat sa navedenim dokumentima, da je bezuslovno prihvatio sve odredbe, pa se slažu da izostave dalji detaljan opis u tekstu ovog Ugovora.

VI GODIŠNJI ODMOR, PRAZNICI I SLOBODNI DANI

Član 10.

Godišnji odmor, praznici i druge benificije u pogledu korištenja slobodnih dana detaljno su regulisane Pravilnikom i iznose najmanje 18 radnih dana.

VII ZABRANA TAKMIČENJA UPOSLENIKA SA POSLODAVCEM

Član 11.

Zabranjuje se Uposleniku da bez odobrenja Poslodavca, a za svoj ili tuđi račun zaključuje ili obavlja poslove koje obavlja Poslodavac.

VIII PRESTANAK UGOVORA O RADU

Član 12.

Ovaj ugovor prestaje:

  1. Danom prekida projekata po zahtijevu donatora,
  2. Iz razloga propisanih Zakonom o radu,
  3. Iz razloga propisanih Pravilnikom i drugim dokumentima poslodavca.

Član 13.

U slučaju otkaza Ugovora od strane Uposlenika otkazni rok je najmanje 7 dana, a ako otkaz daje Poslodavac, taj rok iznosi najmanje 14 dana.

U slučajevima otkaza iz razloga propisanih Zakonom otkazni rok je minimalni rok utvrđen tim zakonom. U slučaju otkaza popisanih Pravilnikom i drugim dokumentima poslodavca, otkazni rok je rok utvrđen tim dokumentima s tim što ne može biti kraći od roka utvrđenog Zakonom.

IX DRUGI USLOVI

Član 14.

Zaključenjem ovog ugovora, zaposlenik je upoznat sa činjenicom da je uposlen u nevladinoj organizaciji, te da je obavezan pridržavati se međunarodnih kodeksa i standarda utvrđenih za uposlene u ovakvim organizacijama.

Član 15.

Zaposlenik prihvata obavezu na lično stručno usavršavanje prema programima Poslodavca.

Član 16.

Strane su utvrdile da prilagodljivost i fleksibilnost osnova na kojoj su ustrojene nevladine organizacije, pa su suglasni da su ta pravila obavezujuća za obje strane i pri primjeni ovog ugovora.

Član 17.

Zaposlenik je upoznat da su putovanja u zemlji i inostranstvu sastavni dio aktivnosti organizacije i prihvata obavezu odlaska na putovanja koja se organizuju u cilju izvršenja misije organizacije bez obzira na njihovo trajanje.

Član 18.

Sastavni dio ugovora su sva službena dokumenta organizacije, koja mogu biti u vezi sa uposlenikom, njegovim radom i ponašanjem, a odnose se na posredno ili neposredno izvršavanje misije organizacije.

Član 19.

Eventualne sporove strane će rješavati sporazumno u skladu sa Zakonom o radu i aktima Poslodavca. Strane prihvataju da spor koji nisu mogli riješiti, rješava Sud u __________ (mjesto sjedišta organizacije).

Član 20.

Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri primjerka od kojih tri za poslodavca i jedan za uposlenika. Ugovor je pročitan i u znak potvrde konstatacija i prihvatanja svih odredbi strane isti potpisuju:

 

 

 

ZAPOSLENIK:

__________ __________

 

POSLODAVAC:

__________ __________ M.P.

 

 

Organizacija __________                                                                       Izvršni Direktor

 

U __________, Dana __.__.____. godine.

 

Broj : __________