Enter your keyword

Ugovor o radu na neodređeno vrijeme


UGOVOR O RADU NA NEODREĐENO VRIJEME

Na osnovu Člana ___Zakona o radu (Službene novine/glasnik ____ br.______) zaključuje se:

UGOVOR O RADU

 

Između:

  1. Udruženja građana __________ (naziv organizacije), __________ (adresa), zastupane po predsjedniku ____________________, kao poslodavca i
  1. zaposlenika __________ __________ (ime, očevo ime i prezime) iz __________ (adresa prebivališta).

Član 1.

Ugovor o radu zaključuje se na neodređeno vrijeme.

Član 2.

Zaposlenik počinje sa radom u udruženju građana __________ (naziv organizacije) dana __.__.____. na poslovima i radnim zadacima administratora.

Član 3.

Zaposlenik će poslove iz člana 2. ovog ugovora obavljati u poslovnim prostorijama udruženja, smještenim u __________(sjedište organizacije).

Član 4.

Zaposlenik će raditi puno radno vrijeme od 40 sati sedmično. Zaposlenik ima pravo na dnevni odmor u toku dana u trajanju od 30 minuta. Vrijeme odmora se ne računa u radno vrijeme. Dnevno radno vrijeme je jednokratno , počinje u 8 sati , a završava u 16.30 sati.

Član 5.

Sedmični odmor zaposlenik će koristiti vikendom (subotom i nedjeljom).

Član 6.

Godišnji odmor zaposlenika određuje se u trajanju od 20 radnih dana. Za vrijeme godišnjeg odmora zaposleniku će se isplatiti naknada plaće u visini ostvarene plaće u posljednja tri mjeseca.

Član 7.

U slučaju otkaza iz Člana ___ Zakona o radu rok će trajati 15 dana.

Član 8.

Za obavljanje poslova iz Člana 2. ovog ugovora u punom radnom vremenu poslodavac će zaposleniku isplaćivati:

  1. osnovnu neto plaću u iznosu ______ KM
  1. prekovremeni rad se ne plaća, nego se kompenzira slobodnim radnim danima.

Član 9.

Zaposlenik ima pravo na naknadu plaće i u dane kad zbog smanjenja obima posla ne radi, ali je obavezan da se odazove na svaki poziv.

Član 10.

Poslodavac se obavezuje da obračun plaća vrši svaki mjesec do kraja mjeseca za protekli mjesec, a isplata plaća vrši se prema financijskim mogućnostima.

Član 11.

Na druge uslove i odnose koji nisu uređeni ovim ugovorom primjenjuje se zakon, kolektivni ugovor i pozivni propisi u oblasti prava i obaveza po osnovu rada.

Ugovor je zaključen u tri istovjetna primjerka, za zaposlenika jedan i poslodavca dva primjerka.

 

U __________, dana __.__.___.

 

ZAPOSLENIK                                                                           POSLODAVAC

 

____________________                                                 ___________________