Enter your keyword

Ugovor o pozajmici novčanih sredstava

UGOVOR

O POZAJMICI NOVČANIH SREDSTAVA

 

Zaključen u __________ dana __.__.___., između:

  1. __________ __________ (ime i prezime osobe) iz __________ (JMBG: __________) kao zajmodavca i
  1. ____________________________________ (naziv organizacije), identifikacijski broj __________ zastupana po __________ __________ (ime i prezime) iz __________ (ime opštine).

Član 1.

Zajmodavac pozajmljuje zajmoprimcu novčana sredstva u iznosu od ______ konvertibilnih maraka (KM), (slovima:__________ konvertibilnih maraka)

Član 2.

Zajmoprimac se obavezuje da će navedena sredstva u članu 1. ovog ugovora vratiti najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora.

Član 3.

Ugovorena kamatna stopa iznosi 0%.

Član 4.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka

Član 5.

U slučaju spora po ovom Ugovoru nadležan je Općinski sud u __________.

 

 

Zajmodavac:

__________ __________
(ime i prezime i potpis)

 

 

Zajmoprimac:

__________ _________
(naziv organizacije i ime osobe ovlašene za zastupanje)