Enter your keyword

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji

UGOVOR

o poslovno-tehničkoj saradnji

 

 

Zaključen dana __.__.2015. godine između:

 

 1. Udruženje građana ____________ koga predstavlja i zastupa ___________(ime i prezime), u svojstvu predsjednika (u daljem tekstu korisnik usluga) i

 

 1. __________ __________ (ime i prezime), nastavnika informatike i računarstva (u daljem tekstu davalac usluga).

Član 1.

 

Predmet ovog ugovora je održavanje Osnovnog kursa za rad na kompjuterima za 40 polaznika prema spisku koji je dostavljen od strane korisnika.

 

Član 2.

 

Ugovarači su saglasni da davalac usluga obuči 40 polaznika kursa u četiri grupe prema Programu rada koji je dat u prilogu ovog ugovora. Trajanje kursa je 18 blokova po grupi, pri čemu će se obučavati dvije grupe u toku prvih dva mjeseca, a druge dvije tokom druga dva mjeseca.

 

Član 3.

 

Obaveze korisnika usluga su:

 • blagovremeno dostaviti spisak polaznika kursa koji su podijeljeni u četiri grupe,
 • dostaviti obrazac dnevnika rada za svaku grupu,
 • da osigura prisustvo jednog člana menadžmenta organizacije na časovima,
 • obezbijedi učesnicima radni materijal i kompjutere za vrijeme kursa,
 • da osigura prostor za odvijanje kursa,
 • izvršiti mjesečnu uplatu davaocu usluga do 5. dana u mjesecu za prethodni mjesec prema unaprijed dogovorenoj cijeni od ______ KM mjesečno.

 

Član 4.

 

Obaveze davaoca usluga su:

 • da obezbjedi kvalitetnu obuku polaznicima kursa prema utvrđenom i priloženom Programu rada,
 • vodi evidenciju o prisustvu učesnika,
 • vodi dnevnik rada,
 • sedmično informiše projekt tim o toku obuke i prisustvu polaznika,
 • po završetku kursa izvrši provjeru znanja i
 • dostavi završni izvještaj i procjenu korisniku usluga.

 

Član 5.

 

Ugovarači su saglasni da mjesečna naknada za rad bude _______ KM, a isplata da se vrši na tekući račun davaoca usluga.

 

Član 6.

 

Ukoliko korisnik usluga do 5. u mjesecu ne izvrši uplatu za prethodni mjesec, ugovarači su saglasni da davalac usluga obustavi pružanje usluga sve dok sredstva ne budu uplaćena.

 

Član 7.

 

Za sve sporove nadležan je Osnovni sud u __________.

 

Član 8.

 

Ugovor je sačinjen u 4 ista primjerka od kojih svaka strana zadržava po 2 primjerka.

 

 

 

 

Za korisnika usluga

__________ __________

predsjednik

 

 

Za davaoca usluga

__________ __________