Enter your keyword

Memorandum o saradnji


 

 

Sporazum se potpisuje između:

  1. __________ (puni naziv organizacije) i
  1. __________ (u daljem tekstu: “Opština”), u daljem tekstu “strane”:

 

Pozivajući se na

međunarodne dokumente (Bijela knjiga EU o upravljanju, Deklaracija iz Ria, Evropska povelja o učešću mladih na lokalnom i regionalnom nivou), dolumente tijela i specijalizovanih agencija Ujedinjenih nacija (UNDP, UNICEF, Svjetska banka) i preporuke Evropske Komisije i Savjeta Evrope, Deklaraciju o Partnerstvu Pakta za stabilnost na realciji Vlada-NVO u zemljama Jugoistočne Evrope.

 

Duboko svjesni

  • da se priprema i put BiH za evropske integracije može uspješno odvijati samo uz aktivno učešće svih subjekata i uz neposrednu saradnju i redovnu koordinaciju vladinih institucija na svim nivoima vlasti u BiH i nevldainih organizacija..
  • da je u ostvarivanju komunikacione strategije BiH u procesu pridruživanja Evropskoj uniji neophodno obezbijediti adekvatnu saradnju institucija sa nevladinim organizacijama

 

Podržavajući

  • autonomiju nevladinih organizacija i njihovo pravo da vrše monitoring rada vladinih institucija,
  • potrebu redovnog iformisanja javnosti i posebno nevladinih organizacija o radu vladinih institucija,
  • potrebu konsultacija sa nevladinim organizacijama kao vida doprinosa kvalitetu planiranja, pripreme, usvajanja i implementacije javnih politika.

 

Predstavnici Opštine __________ i predstavnici nevladinih organizacija iz opštine __________
saglasili su se da svoju komunikaciju i saradnju urede kroz sljedeći

 

MEMORANDUM O SARADNJI

Kojim se utvrđuje sljedeće:

Član 1.

Opština će uspostavljanjem vlastite internet stranice, kao i njenim blagovremenim ažuriranjem omogućiti pristup podacima o radu Opštine i njenih organa, posebno aktima koje donosi Skupština opštine i ugovore koje načelnik kao zastupnik potpisuje u ime Opštine. Takođe, internet stranica će služiti za publikovanje izvještaja o radu opštinskih organa, a koji sadrže podatke o realizovanim aktivnostima i njihovim rezultatima, kao i poređenje sa planovima koje je Opština postavila i druge informacije od važnosti za uvid i procjenu efikasnosti rada lokalnih vlasti.

Član 2.

Opština i nevladine organizacije će obezbijediti redovnu i blagovremenu razmjenu informacija u vezi sa aktivnostima na pripremi, usvajanju i implementaciji akcija i politika u oblasti poboljšanja standarda života sugrađana i evropskih integracija kroz projekte i aktivnosti koje imaju te ciljeve.

Član 3.

Opština će o nacrtima programa i projekata organizaovati javne debate i omogućiti učešće predstavnika nevladinih organizacija u njima, prethodno dajući rok za analizu prijedloga dokumenata.

U oblastima gdje je to moguće Opština je obavezna da uključi predstavnike nevladinih organizacija koje se bave tom problematikom u izradu nacrta dokumenta i planiranje budžeta za realizaciju programa ili projekta.

Član 4.

Opština će, u slučaju potrebe, angažovati relevantne predstavnike nevladinih organizacija u stalna radna tijela Opštine.

Član 5.

Opština će imenovati službenika za komunikaciju sa nevladinim organizacijama koji će se starati o komunikaciji sa nevladinim organizacijama, koordinirati obaveze Opštine u vezi sa tim i predlagati metode za unaprijeđenje tekuće saradnje.

Član 6.

Opština i nevladine organizacije će zajedno organizovati okrugle stolove i druge skupove u cilju promocije aktivnosti na poboljšanju standarda življenja i procesa evropskih integracija, odnosno rasprava radi provjere i unaprijeđenja politika vezanih za proces evropskih integracija.

Član 7.

Nevladine organizacije će predlagati konkretne načine saradnje sa Opštinom i pružati doprinose putem davanja prijedloga vezanih za unaprijeđenje saradnje između nevladinih organizacija i Opštine.

Član 8.

Nevladine organizacije će voditi računa o komplementarnosti svojih programa, projekata i aktivnosti na poljima razvoja zajednice i evropskih itegracija sa radom Opštine na tim poljima.

Član 9.

Nevladine organizacije će redovno pozivati, sarađivati i uključivati Opštinu u aktivnosti i skupove koji se tiču tema ovog sporazuma.

Član 10.

Ovaj Memorandum je otvoren za druge nevladine organizacije koje nisu prvobitno potpisnice i organizacije civilnog društva koje prihvataju njegove odredbe.

 

 

 

Načelnik Opštine

____________________

 

Predsjednik (NVO)

____________________